Communicatie in beleidsfases

Vakmanschap

beleidsfases

Zodra je als communicatieadviseur aan de slag gaat met een communicatievraagstuk, is het belangrijk te weten in welke beleidsfase je zit. Dit bepaalt namelijk de manier hoe je de communicatie kan oppakken.

Probleemsignalering en analyse

Bij de probleemsignalering en analyse is de taak van communicatie: luisteren. Wat leeft er? Wat zijn relevante trends, ontwikkelingen en issues? Het gaat om het verkennen van het beleidsonderwerp en de omgeving. Het is in deze fase ook belangrijk om naar verschillende vormen van omgevingsanalyses te kijken, denk bijvoorbeeld ook aan een belevingsonderzoek onder burgers.

Beleidsvoorbereiding en planvorming

In deze fase gaat het om agenderen en formuleren van de beleidsopties. De eerste discussies worden gevoerd. De probleemstelling wordt vastgelegd en er worden oplossingen bedacht. Hier wordt het nieuwe beleid geschetst: hoe moet het eruit zien en hoe moet het ingevoerd worden? De communicatieadviseur heeft in deze fase de rol van facilitator en discussieleider. Ook help je om stakeholders, resources en aanpak inzichtelijk te maken.

Besluitvorming

Tijdens de besluitvorming gaat het om het verfijnen en definiëren van het uiteindelijke beleid. De besluitvorming is vaak het moeilijkste onderdeel van de beleidscyclus omdat in deze fase alle neuzen dezelfde kant om moeten gaan wijzen. Na deze stap is het beleid uitgestippeld en zijn de budgetten bepaald. Voor de communicatieadviseur is dit de fase van actieve communicatie over (voorgenomen) beleid. Openbaar maken, verklaren en toelichten van de keuzes die gemaakt zijn. Maar ook intern kan de communicatieadviseur een belangrijke rol spelen, namelijk bij het krijgen van commitment en draagvlak.

Beleidsuitvoering

In deze fase start de beleidsuitvoering, wat in de meeste gevallen veel communicatie vraagt. Wat is je strategie en je aanpak, hoe neem je mensen mee en welke acties moeten er worden opgepakt of uitgezet?

Beleidsevaluatie en monitoring

Na de uiteindelijke invoering van het nieuwe beleid is het belangrijk om het nieuwe beleid te blijven meten. En om te onderzoeken of de gewenste resultaten worden bereikt, zowel beleidsmatig als communicatief. 


Deel deze pagina

Start de Wegwijzer

De wegwijzer helpt je te starten in een fase van het communicatieproces die past bij jouw actuele vraag en biedt je de juiste hulpmiddelen en informatie die daarbij passen.

Start de Wegwijzer